rr


Dla Rodziców


       

Konto Rady Rodziców

Konsultacje nauczycielskie

Plan dowozu i odwozu ważny od 14.09.2020 r.- autokar nr 1

Plan dowozu i odwozu ważny od 14.09.2020 r. - autokar nr 2


  Regulamin wydania decyzji o zwolnieniu ucznia z lekcji wychowania fizycznego

  Podanie o zwolnienie z lekcji wychowania fizycznego

Regulamin dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół 

w Bogusławicach


 Wykaz programów i podręczników do nauczania religii

 Wykaz podręczników do nauczania WDŻWR


    Dyrektor Zespołu Szkół w Bogusławicach informuje, że zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603) – § 5, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego, dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 będą:

- 15 października 2021 r.

- 12 listopada 2022 r.

- 7 stycznia 2022 r.

- 2 maja 2022 r.

- Egzamin ósmoklasisty : 24 – 25 – 26 maja 2022 r.

- 17 czerwca 2022 r.

W wyżej  wymienionych dniach nie odbywają się zajęcia lekcyjne, jednakże dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w domu szkoła zorganizuje zajęia opiekuńczo - wychowawcze.

W takich wypadkach rodzice zobowiązani są zgłosić ten fakt do wychowawcy klasy w terminie co najmniej 3 dni przed przypadającym dniem wolnym, co pozwoli na właściwe zaplanowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych.LICZNIK ODWIEDZIN