Kalendarz Szkolny


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2022
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2022
3 Ferie zimowe 30 stycznia - 12 lutego 2023
4 Wiosenna przerwa świąteczna 6 - 11 kwietnia 2023
5 Egzamin ósmoklasisty   24, 25, 26 maja 2023
6 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23 czerwca 2023
7 Ferie letnie 24 czerwca - 31 sierpnia 2023


 DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
 W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

    31.10.2022 r.

    02.05.2023 r.

    23.05.2023 r. - egzamin ósmoklasisty

    24.05.2023 r.
- egzamin ósmoklasisty

    25.05.2023 r.
- egzamin ósmoklasisty

    09.06.2023 r.

  
    Dyrektor Zespołu Szkół w Bogusławicach informuje, że zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603) – § 5, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego, dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 będą:

- 31 października 2022 r.

- 2 maja 2023 r.

- Egzamin ósmoklasisty : 23 – 24 – 25 maja 2023 r.

- 9 czerwca 2023 r.

W wyżej  wymienionych dniach nie odbywają się zajęcia lekcyjne, jednakże dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w domu szkoła zorganizuje zajęia opiekuńczo - wychowawcze.

W takich wypadkach rodzice zobowiązani są zgłosić ten fakt do wychowawcy klasy w terminie co najmniej 3 dni przed przypadającym dniem wolnym, co pozwoli na właściwe zaplanowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych.LICZNIK ODWIEDZIN